Jon Reidar Øyan.

Stolt og fri i Oslo

Onsdag 22. april vedtok Oslo bystyre den nye handlingsplanen «Stolt og fri - handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold».

Publisert

Byrådet la under Oslo Pride i 2019 fram et forslag til ny handlingsplan. En plan som skulle følge opp den forrige handlingsplanen Stolte Oslo, som gjaldt i periode 2015 til 2017.

Forslaget til ny handlingsplan ble liggende til etter valget.
- Da tok helse- og sosialutvalget i Oslo kommune tak i det på nytt og fant at det var et stort engasjement på tvers av partiene, så vi satte ned en arbeidsgruppe som kunne jobbe systematisk med planen, sier primus motor for handlingsplanen, Jon Reidar Øyan til Blikk.

Øyan er bystyrerepresentant og helse- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti.

«Stolt og fri - handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold» ble altså vedtatt i bystyret onsdag 22. april. Som så ofte tidligere skal også denne handlingsplanen gjennomføres uten ekstra økonomiske midler. Planen har ikke økonomiske konsekvenser og tiltakene skal gjennomføres innenfor rammene av vedtatte budsjetter og økonomiplan.
- Det følger ikke penger med planen, det er korrekt. Men skal vi lykkes i å følge opp planen må det nødvendigvis brukes penger. Det er noe som må tas i budsjettforhandlingene år for år. Det står også i handlingsplanen at skole, helse og eldre er prioriterte områder med hensyn til opplæring av ansatte. Kostnaden for kompetanseheving er det kommunen som må ta.

Det vil nødvendigvis også ligge midler i intensjonen om å inngå samarbeidsavtaler med kompetansepartnere.
- Tiltakene i handlingsplanen omfatter hele lhbt-spekteret, fra barnehage til livets aller siste fase.

- Hva er nytt i denne handlingsplanen?
- Det er mye større fokus på kompetanse, opplæring og kunnskap blant kommunens ansatte enn i forrige plan.

Regnbueplass

Det er også to symboltunge tiltak i handlingsplanen.
- Oslo kommune skal arbeide for å finne et sted i Oslo sentrum som kan få navnet «Regnbueplassen». Det er viktig at Oslo minnes og hedrer de som gjennom historien har kjempet for et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn.

- Hvor ser du for deg at regnbueplassen skal ligge i Oslo?
- For det første ser jeg for meg en plass hvor regnbueflagget skal vaie 365 dager i året. For det andre ber forslaget byrådet om å finne et egnet sted for plassen i Oslo sentrum. Jeg er fast bestemt på at det må være et sted som er synlig. Det kan godt være en eksisterende plass, men den må være synlig for både innbyggere og tilreisende.

Det andre tiltaket er at Oslo kommune skal oppfordre alle idrettslag i Oslo til å utstyre lagkapteiner med armbind i regnbuefarger i juni måned, som er pridemåneden.

Stolte Oslo var kommunens forrige handlingsplan. Stolte Oslo varte ut 2018 og ble i ettertid evaluert av Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet.
- Evalueringen viste at det var mange gode tiltak, men at det var vanskelig å måle oppnåelsen av de ulike tiltakene. Derfor har vi nå bestemt at Oslo kommune må lage indikatorer og relevante verktøy for vurdering av resultatene.

Må innebære økte midler

FRI Oslo og Viken er fornøyde med at planen retter sterkt fokus på og høyner viktigheten av kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfolds i kommunens virksomheter.

FRI Oslo og Viken er innforstått med at planen i seg selv ikke medfører økte midler for gjennomføring av tiltak. Men økonomi er bare én side av tiltakene. - Tiltakene koster også ressurser i form av innsats og arbeidstid. Vi har hele veien spilt inn at vi mener det bør synliggjøres i planen. Men, selv om planen ikke er konkret på de økonomiske rammene, vil vi berømme byrådet og bystyret som sammen har sørget for satsing på lhbt-feltet i inneværende budsjett, som gjør det mulig for flere i organisasjonslivet å drive sitt viktige arbeid i økende grad. Denne planen understreker dessuten viktigheten av langsiktig arbeid, legger opp til å inngå samarbeidsavtaler med organisasjoner på feltet, og vi legger til grunn at satsingen på flere områder følges opp med politisk vilje til å gjennomføre tingene hvert år framover, sier Flatø til Blikk.

Et viktig redskap som kan komme handlingsplanen til gode er FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap. - I år utvider Skeiv kunnskap, og det gjør vi i dialog med byrådsavdelingene - og i samsvar med gjeldende plan. Denne planen styrker oss i satsingen og viser at kommunen ser at det er viktig med kompetanse. Vi ser fram til å kurse enda flere i kommunen.

Nå som Oslo har en ny og vedtatt handlingsplan, ser FRI Oslo og Viken med optimisme på framtiden og frivilligheten i organisasjonen. - Spesielt fint er det at frivilligheten i organisasjonene løftes fram som viktig. Nå som Helse- og sosialutvalget har jobbet ytterligere med konkretisering av planen, ser Oslo by ut til å få en kraftfull plan, som vil videreføre den satsningen som allerede er i gang, samtidig som nye skritt tas i riktig retning for at Oslo skal bli enda bedre for skeive å bo, leve og jobbe i.

At Oslo kommune vil videreutvikle og styrke tilbudet ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), om rådgiving om kropp, seksualitet og kjønnsidentitet, er FRI Oslo og Viken positiv til.

- Vi leser det som at dette tiltaket også må innebære økte midler til HKS, og håper at det blir tilfelle, sier Nils-Erik Flatø.

Powered by Labrador CMS