Meninger

KFUK-KFUM har påført skeive skam og smerte

«Våre medlemmer og ledere var allerede en utsatt samfunnsgruppe som ble diskriminert på en rekke samfunnsarenaer. Det skulle de ikke ha opplevd hos oss», skriver Sven Larsen og Øystein Magelssen i KFUK-KFUM.

Publisert

.

Gjennom 150 år har KFUK-KFUM samhandlet tett med Den norske kirke om menighetenes barne- og ungdomsarbeid. Vi takker derfor for biskopenes nylige uttalelse: «Kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte». I år er det 50 år siden straffelovens paragraf 213 som kriminaliserte sex mellom menn, ble opphevet. I denne anledning vil vi markere et oppgjør med den skam, skade og smerte vi som organisasjon har påført skeive i vår bevegelse.

Vi har behov for å stoppe opp ved alvorlige feil vi har begått i en tid der de av oss som er homofile og lesbiske, ble stigmatisert basert på fordommer og uforstand. Det fikk sterke negative konsekvenser for den enkeltes personlige utvikling, arbeidsliv, helse, sosiale liv og tilknytning til kristne fellesskap.

Det at en åpen homofil mann, Ole-Fredrik Einarsen, skulle delta på tenåringstreffet TT-84 i Trondheim førte til protester. Han og flere ble offentlig karakterisert som kalt «militante homoaktivister» av en av våre ansatte.

Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg var en aktiv tillitsvalgt på denne tiden. Han foreslo å starte et åpent nettverk for homofile og lesbiske i KFUK-KFUM, men fikk nei. Da han stod frem som homofil, ble han avsatt som leder og ansatt i organisasjonen. Det ble mediestorm og nærmere 150 presseklipp. Fra organisasjonens ledelse ble det uttalt at foreldre skulle kjenne seg trygge på at ledere i KFUK-KFUM ikke var homofile eller lesbiske. Det utløste et offentlig brev fra Odd Einar Dørum som gav uttrykk for at «mine barn trenger ikke skjermes». Han anerkjente mangfoldet vi alle er en del av.

Med den tydelige offentlige avstand mot homofile og lesbiske deltakere ble konsekvensen at homofile og lesbiske gikk i skjul i vår bevegelse. Stavanger biskopens uttalelse om at «homofili er Guds straffedom over menneskene» fikk støtte fra biskopene. KFUK-KFUM sa ikke imot den gang.

Ved åpningen av TT-88 troppet det opp en busslast med LLH-aktivister (Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring). En gikk på scenen og holdt en appell for homofile og lesbiskes rett til likeverd og like muligheter. Hendelsen fikk mye oppmerksomhet og KFUK-KFUM mottok «Homofob-prisen» senere det året. Temaet for TT-88 var «Uten maske». Vi erkjenner at dette budskapet hadde en uutholdelig dobbelthet for lesbiske og homofile.

I frykt og redsel trakk mange lesbiske og homofile seg ut av våre miljøer. Noen levde dobbeltliv med hetero ekteskap om dagen og homoklubb om natten. Noen flyktet inn i destruktive miljøer med rus, seksuelle overgrep og annen grenseoverskridende atferd. Disse menneskene, våre medlemmer og ledere, var allerede en utsatt samfunnsgruppe som ble diskriminert på en rekke samfunnsarenaer. Det skulle de ikke ha opplevd hos oss.

Landsmøtet i Tromsø i 1989 ga støtet til en viktig prosess i hele organisasjonen som til slutt endret vårt syn og vår praksis, forankret i vår teologi og ideologi om det «hele mennesket». Forbundsstyrets vedtak i 2006 om at «mennesker som lever i registrerte partnerskap kan inneha stillinger og verv på alle nivå i KFUK-KFUM Norge», ble den endelige bekreftelse på at det skal være full likestilling for homofile med tanke på tillit for deltakelse og lederskap i organisasjonen.

I Dagbladet i 2014 utfordret daværende generalsekretær kristne ungdomsmiljøer sine heteronormative kjønnsrollemønstre og forståelse av kjønnsidentitet. KFUK-KFUM var på sitt landsmøte i 2015 en tydelig stemme inn mot det avgjørende Kirkevalget i 2015 der likekjønnet vigsel stod i spill.

På landsmøtet i 2021 ble det vedtatt en offentlig uttalelse som satte et skarpt press på organisasjonens videre arbeid med mangfold og likestilling. Fordi skeive er en minoritet som opplever mye diskriminering, kjenner mange seg utrygge også i vår bevegelse. Ansvaret for at de av oss som har en skeiv identitet skal kjenne oss trygge, ligger på organisasjonen. Det innebærer blant annet bevisstgjøring av holdninger og kunnskap om inkluderende språk, og behov for å skape nettverk for lhbtq+-personer.

I en appell på tenåringstreffet TT´07 tok ledelsen tydelig avstand fra uretten KFUK-KFUM-bevegelsen har begått overfor homofile og lesbiske. Store deler av organisasjonens deltakere den gang og tidligere hørte aldri dette. Biskopenes nylige uttalelse gir oss derfor en god anledning til å nå, offisielt og åpent, be om unnskyldning for den skam, smerte og skade vi har påført skeive.

Samtidig anerkjenner vi at vi ikke kjenner alle berørtes historier. Vi ønsker å høre din stemme om utestengelse, urettferdighet og overgrep for å lære og bli kjent med vår egen historie. Vi vil invitere alle som kjenner seg berørt og som ønsker det, til å ta kontakt med oss ved generalsekretær. Sammen kan vi definere den videre prosessen og ta neste steg.

I 2022 er KFUK-KFUM en kristen barne- og ungdomsorganisasjon og diakonal bevegelse som arbeider systematisk med mangfold og likestilling og mot diskriminering. Vi kjemper hver dag for å være en åpen organisasjon der alle har mulighet til å delta, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Der vi arbeider med å bygge ned samfunnsskapte barrierer for deltakelse.

Vi ønsker å snakke sant om og lære av vår historie. Det er til enhver tid grupper av mennesker som står i fare for å bli satt utenfor. Vi kommer til å gjøre feil igjen. Vi vil derfor være ydmyke og skjerpet, slik at vi kan lytte, se og forstå den urettferdighet som oppleves hver dag også i våre miljøer. Alle mennesker skal få leve og utvikle seg som hele mennesker i KFUK-KFUM.

Powered by Labrador CMS