PFU

Blikk brøt god presseskikk

Pressens faglige utvalg slår fast at Blikk har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i «Vær varsom»-plakaten.

Publisert Sist oppdatert

Nedenfor følger uttalelse fra PFU, gjengitt i sin helhet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ga Christina Ellingsen delvis medhold i en klage på to meningsinnlegg publisert i Blikk. Utvalget konkluderte med at Ellingsen ble utsatt for sterke beskyldninger i det ene innlegget, og at redaksjonen derfor skulle gitt henne mulighet for samtidig imøtegåelse før publisering. I det andre innlegget kom utvalget imidlertid til at det var tilstrekkelig at Ellingsen fikk tilbud om tilsvar i etterkant av publiseringen.

Blikk publiserte i juli og august 2022 to ulike meningsinnlegg signert henholdsvis Christine Marie Jentoft og Terje Flisen. I Jentofts innlegg ble en politianmeldelse mot Christina Ellingsen omtalt. Det ble også referert til anmeldelsen i Flisens innlegg, som for øvrig behandlet lovvernet av kjønnsidentitet og -uttrykk, samt økningen i anmeldte hatytringer.

Klager:

Christina Ellingsen mente de publiserte innleggene utløste hennes rett på samtidig imøtegåelse, jf. punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Slik klager så det, inneholdt Jentofts innlegg blant annet beskyldninger om at hun trakasserer Jentoft, og at hun har beskyldt Jentoft for å være pedofil. Klager innvendte at hun aldri har kommet med pedofili- anklager overfor Jentoft, samt at anmeldelsen er henlagt. Videre anførte klager at hennes meninger ble sammenlignet med høyreekstremistisk ideologi i Flisens innlegg. Dessuten mente hun at Flisens innlegg også inneholdt anklager om at hun utgjør en fare for grunnleggende menneskerettigheter og demokratiet.

Mediet:

Blikk anså det som sin oppgave å gi Jentoft spalteplass, fordi Blikk mente mediedekningen av politianmeldelsen lenge ble dekket ensidig, uten Jentofts versjon. Blikk anførte at Ellingsen ikke fikk samtidig imøtegåelse fordi hennes syn var godt kjent. Videre påpekte Blikk at det ble publisert skjermdumper av ytringer som synliggjorde klagers ståsted. For øvrig avviste Blikk at Flisens innlegg utløste rett på samtidig imøtegåelse. Slik Blikk så det, måtte klager, som «en av Norges mest aktive motstandere av transpersoners rettigheter (...) tåle å få organisasjonens aktivisme og ytringer plassert i et politisk landskap». Blikk påpekte også at deres spalter er «åpne for anstendig debatt».

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det ligger i pressens samfunnsrolle å informere om det som skjer i samfunnet og legge til rette for debatt, og mener Blikk har satt søkelys på viktige problemstillinger av offentlig interesse.

Utvalget konstaterer at de påklagede innleggene er publiseringer innen meningssjangeren, der takhøyden skal være stor. På meningsplass må man derfor akseptere både spissere formuleringer og kraftigere karakteristikker enn på nyhetsplass. Som PFU har påpekt tidligere, må dessuten organisasjoner og personer som deltar aktivt i det offentlige ordskiftet med sterke synspunkter, også tåle sterke motstemmer.

Ulik type angrep utløser ulik type rettigheter

Det er samtidig et hovedprinsipp i presseetikken at den som blir utsatt for angrep og beskyldninger, skal få ta til motmæle. Når det handler om rene meningsangrep, utløses retten til tilsvar snarest mulig i etterkant av publisering, med mindre angrepet inngår som ledd i en løpende meningsutveksling, jf. VVP 4.15. Handler det derimot om sterke beskyldninger av faktisk art, skal man få anledning til å imøtegå beskyldningene før publisering, jf. VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Tilbud om tilsvar

Når det gjelder Flisens innlegg, kommer utvalget til at dette utløser tilsvarsretten, jf. VVP 4.15, da det ikke peker så direkte på klager, og heller ikke inneholder den typen sterke beskyldninger som utløser imøtegåelsesretten. Utvalget kan ikke se at klager har bedt konkret om å få bruke tilsvarsretten, men registrerer at Blikk er åpen for å gi klager spalteplass, i tråd med VVP 4.15.

Løpende debatt, men konkrete og sterke beskyldninger

Når det gjelder Jentofts innlegg, noterer utvalget seg at dette inngår i en svært polarisert løpende debatt, der klager har fått komme offentlig til orde med sitt syn. Samtidig merker utvalget seg at klager her blir utsatt for konkrete og sterke beskyldninger som gjelder potensielt straffbare forhold.

Selv om det skal være ekstra høyt under taket i løpende debatt, går det en grense også her: Når anklagene er særlig sterke, konkrete og personlige, som her, utløses også retten til samtidig imøtegåelse på meningsplass.

Utvalget understreker at ansvaret for å innhente samtidig imøtegåelse før publisering, gjelder for hvert enkelt medium som publiserer beskyldningene, uavhengig hva andre måtte gjøre. Det hjelper altså lite at andre medier har gitt klager spalteplass, når Blikk ikke selv har tilbudt klager samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Et tilbud om tilsvar i etterkant er heller ikke tilstrekkelig til å veie opp for det manglende tilbudet om samtidig imøtegåelse i forkant av publiseringen av Jentofts innlegg.

Blikk har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. mars 2023

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje.

Powered by Labrador CMS