Meninger

"Esben Esther Pirelli Benestad redder liv"

"På samme måte som du har stått på og sammen med oss hele veien, Esben Esther, står vi nå sammen med deg", skriver Vesle Krey, Kristina Zimmer Athanasiou og Miriam Aurora Hammeren Pedersen i Nevromangfold Norge.

Esben Esther Pirelli Benestad.
Publisert

Helsetilsynet vedtok å fjerne legelisensen til Esben Esther Pirelli Benestad på bakgrunn av fire bekymringsmeldinger, har vi fått lese. Nevromangfold Norge sitter igjen med vantro. Med kun femten måneder igjen til Benestad skulle gått av med pensjon blir hele livsverket hens forsøkt vanæret og betvilt, fremfor å bli anerkjent og hedret, slik vi mener det bør. Vi står sammen med Benestad i hens anke, og stiller spørsmål rundt prosessen fra Helsetilsynet, inkludert graden av underliggende politiske motiver for avgjørelsen.

Bekymringsmeldingene kom ikke fra pasientene selv, men fra pårørende og ulike helseinstitusjoner. Bakgrunnen for bekymringene er blant annet at Benestad ikke henviser alle pasienter videre til Rikshospitalet, men selv følger opp behandlingen for denne gruppens kjønnsinkongruens. Benestads praksis er i tråd med både nasjonale og internasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Nasjonal behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet følger derimot ikke disse retningslinjene eller anbefalingene. Helsetilsynet har i tillegg mottatt 90 klager på NBTK praksis fra pasienter, fagpersoner og pårørende de siste tre årene for feil eller mangler i utredning og behandling samt påstander om at det faglige miljøet har brutt sammen fullstendig. Ingen av klagene mot NBTK har ført til konsekvenser for verken avdelingen som helhet, eller for enkeltpersoner ansatt ved denne.

Det er kjent innenfor fagfeltet at den nevrodivergente befolkningen, og særlig autister, har en høyere grad av kjønnsmangfold enn den nevrotypiske majoritetsbefolkningen. Ved NBTK ser det ut til å være en oppfatning av at autisme og kjønnsinkongruens er eksklusjonsdiagnoser, og autisme blokkerer ofte for videre kjønnsbekreftende behandling denne avdelingen, da det eksisterer en oppfatning om at autister ikke forstår sin egen kjønnsidentitet. Autistiske transpersoner blir systematisk fratatt grunnleggende rettigheter kun fordi de er skrudd sammen litt annerledes enn majoriteten fra naturens side.

Eksempelvis har NBTK fagpersonell som ikke kan noe om kjønnsinkongruens, men som er eksperter på den medisinske modellen for autisme, en modell kjent for et infantiliserende og utdatert syn på autister. Disse fagpersonene arbeider også med å identifisere mulige udiagnostiserte autister, slik at også disse får komplisert eller blokkert sin kjønnsbekreftende behandling. Det er blant annet disse transpersonene Benestad har hjulpet.

Transpersoner har større forekomst av angstlidelser, depresjoner, selvmordstanker og selvmordsforsøk sammenlignet med øvrig befolkning (Anderssen et al: 2021). Undersøkelser over hele verden har vist at når disse menneskene mottar kjønnsbekreftende behandling, fører dette til mindre selvmord og psykiske tilleggsutfordringer (Sakay: 2022). Forskningen viser også at unge transpersoner som mottar pubertetsblokkere får økt livskvalitet, og at de har mindre forekomst av selvmordstanker og selvmordsforsøk, sammenlignet med de som ikke får det (Sakay: 2022).

Vi kan på bakgrunn av dette trygt påstå at Benestad gjennom sitt virke har reddet livet til mange av de som ville ha, og har, opplevd stengte dører og avvisning ved andre institusjoner som NBTK. Med faglig tyngde, varme og omsorg for de som trenger det mest har hen stått på, og sørget for at denne delen av befolkningen skulle få leve i tråd med egen identitet. Dette ser ut til å provosere Helsetilsynet.

Det foregår, i motsetning til det de transfiendtlige miljøene ser ut til å tro, ingen konspirasjon om å skade barn og unge mennesker. Benestad gjør grundige medisinfaglige vurderinger og utfører eventuell behandling med omtanke og respekt for enkeltmennesket, noe Rikshospitalet hadde kunnet lære mye av.

Ved å ikke henvise pasientene videre til NBTK, har Benestad fulgt den hippokratiske eden om å først og fremst ikke gjøre skade, men heller sørget for å ivareta pasientenes sikkerhet, livskvalitet og tilgang til nødvendig behandling.

På samme måte som du har stått på og sammen med oss hele veien, Esben Esther, står vi nå sammen med deg.

Kilder:

Anderssen, Norman, Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud & Øystein Holmelid (2021) Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020

Sakay, Yasemin Nicola (2022) The ”life-saving”science behind gender-affirming care for youth

Powered by Labrador CMS