Trans

– En skinnprosess uten faglig forankring

FRI og PKI krever at prosessen i regi av Helse Vest og Helse Nord med å etablere et helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens avbrytes, og at prosessen startes på nytt. Denne gangen i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.
PublisertI en bekymringsmelding til helsemyndighetene formidler PKI, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, og FRI at de opplever den pågående prosessen som ufaglig.

– Vi ble først invitert til å delta i en prosess som skulle gjelde helse pasientgruppa. Siden ble dette endret til at prosessen kun omhandler tilbud til barn og unge uten at endringene ble diskutert med oss. Vi fikk ikke vite hva formålet med endringene er, sier leder for FRI, Inge Alexandre Gjestvang.

Han oppfatter dette som en skinnprosess uten klare mål for arbeidet.

Allerede i 2020 fikk alle regionale helseforetak i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere et helhetlig behandlingstilbud og regionale sentre for personer med kjønnsinkongruens. Oppdraget var forankret i Helsedirektoratets nasjonale faglig retningslinjer for helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens, der et av de uttalte målene er å etablere et differensiert, desentralisert og helhetlig helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens.

Inntil sommeren 2022 var det bare Helse Sør-Øst som hadde etablert et regionalt senter for kjønnsinkongruens, et i Vestfold og to kompetanseenheter, som ligger under Akershus universitetssykehus. Det ene er lokalisert til DPS Nedre Romerike på Lillestrøm. Det er for voksne. Det andre er lokalisert til BUP Kongsvinger. Det er for unge under 18.

I slutten av august fikk FRI invitasjon til å delta på workshops i forbindelse med at Helse Vest og Helse Nord har satt i gang prosessen med å etablere behandlingstilbud og regionale sentre. Det var berammet tre workshops i løpet av høsten hvorav et skulle være fysisk og to digitale.

Post it-lapper

Ifølge bekymringsmeldingen fra PKI og FRI er samarbeidsmøtene sløseri med offentlige midler. Ingen får komme med faglige innspill, eller begrunne innspillene som noteres på fysiske og digitale post it-lapper.

Manglende faglig forankring gjelder ikke bare samarbeidsmøtene. FRIs rådgiver i kjønnsmangfold Christine Jentoft peker på at prosessen igangsatt av Helse Vest og Helse Nord hverken er forankret i eksisterende fagkunnskap, eller i nasjonale og internasjonale retningslinjer og diagnosemanualer.

– Da både vi og andre etterspurte om prosessen følger nasjonale og internasjonale retningslinjer var svaret vi fikk at det skulle vi ikke tenke så mye på, sier Christine Jentoft.

Ifølge Jentoft gjenspeiler manglende faglig forankring og forståelse seg i utformingen av samarbeidet. I en av invitasjonene ble det formidlet at «Det er bare å videresende invitasjonen, alle er velkommen til å bidra med sin kunnskap».

– Det stilles ingen krav om at man skal ha faglig relevant bakgrunn eller brukerorientert erfaringer med kjønnsinkongruens for å delta i samarbeidet, forteller Jentoft.

Ifølge bekymringsmeldingen til helsemyndighetene er grupper og enkeltpersoner som hverken anerkjenner kjønnsinkongruens eller transpersoners rettigheter, invitert med på laget.

– Det tyder på liten eller ingen kjennskap til- og kompetanse om feltet når Helse Vest inviterer inn aktører som hverken har kunnskap om kjønnsinkongruens eller representerer brukergrupper, mener Jentoft.

– Vi er dessuten forbi det stadiet i debatten som dreier om vi skal ha et desentralisert tilbud, det er allerede slått fast i den nasjonale retningslinjen. Det er derfor ingen grunn til at man i denne prosessen gir rom til alle som mener noe om kjønnsinkongruens, påpeker Gjestvang.

Vil ikke tilby behandling

Sist, men ikke minst oppleves det, ifølge Jentoft, som både meningsløst og frustrerende at helseforetakene allerede har definert innholdet i tilbudet.

Hun peker på at til tross for at man i den nasjonale retningslinjen formidler at utrednings- og behandlingstilbudet skal desentraliseres uttaler både Helse Vest og Helse Nord at de ikke vil tilby behandling.

– Det er i strid med retningslinjene der det står at de regionale sentre for kjønnsinkongruens vil være navet i utredning og behandling av pasienter med kjønnsinkongruens. Nå ender de opp med å være oppfølgingstjeneste til nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens på Rikshospitalet, sier Jentoft.

– Betyr det at behandlingsmonopolet opprettholdes?

– Ja, det ser sånn ut. Helseminister Ingvild Kjerkol har uttalt at de regionale behandlingstilbudene skal drive oppføling av hormonbehandling igangsatt av den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet. Til Blikk sier helseministeren at det er et mål at Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge skal tilby oppstart av hormonbehandling for voksne.

– Det er jo interessant at behandlingstjenesten på Rikshospitalet som var imot desentralisering av behandlingstilbudet, nå skal være overordnet instans som videresender personer som de selv har diagnostisert, påpeker Jentoft.

Fagpersoner har trukket seg

FRI og PKI konkluderer med at prosessen må avbrytes og startes på ny under ryddigere forhold og med nødvendig fagkompetanse og innsikt i og kunnskap om feltet.

– Det er ikke bare vi som har reagert. Betydningsfulle fagpersoner har trukket seg fra prosessen fordi man opplever den som totalt uprofesjonell, sier Gjestvang.

– InnoMed, som bistår helseforetakene i utformingen av tjenestetilbudet, har også formidlet til oss at om de hadde vært kjent med feltet da de startet opp, ville prosjektet har blitt utformet på en annen måte.

– Har dere fått respons fra helsemyndighetene?

– Nei, men vi håper at helsemyndighetene er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at helseforetakene følger de nasjonale retningslinjene, og at arbeidet gjennomføres på en faglig forsvarlig måte, sier Gjestvang.

Powered by Labrador CMS