FRI

Mistillit til FRI-ledelsen

Fem medlemmer av sentralstyret, deriblant to nestledere, har fratrådte sine verv i FRI. Årsaken til er mistillit til ledelsen. – Vi har forsøkt å få dialog med FRI-lederen, men vi opplever å ikke ha evnet det, sier Marita Holmeset-Varpe, tidligere politisk nestleder i FRI.

Marita Holmeset-Varpe har trukket seg som politisk nestleder i FRI med umiddelbar virkning.
Publisert Sist oppdatert

Mistilliten har ført til at FRIs landsstyre har vedtatt å sette ned et interimstyre bestående av gjenstående sentralstyremedlemmer og leder av Skeiv ungdom. I tillegg bestemte landsstyret å nedsette et eget utvalg for en intern varslingssak. Det utvalget består av tre fra landsstyret og to eksterne. Samtlige er vurdert habile i saken, og utvalget har startet sitt arbeid.

Marita Holmeset-Varpe var politisk nestleder i FRI, men har nå trukket seg sammen med organisatorisk nestleder Frode Lagset og tre andre sentralstyremedlemmer.

– Vi som har trukket oss fra sentralstyret mener vi har arvet samarbeidsproblemer fra forrige periode, herunder en forståelse av demokratiske prosesser og prinsipper som hører med i en medlemsorganisasjon, sier Marita Holmeset-Varpe til Blikk.

Sentralstyremedlemmene som har trukket seg opplever det som at FRI-leder Inge Alexander Gjestvang ikke evner å ta inn over seg saklige innsigelser, men oppfatter styremedlemmenes innsigelser utelukkende som personangrep.

Da de to nestlederne gikk inn for at arbeidsutvalget skulle søke veiledning for å bedre den interne kommunikasjonen, kom Gjestvang med et krav om Marita Holmeset-Varpes avgang.

Da hun ikke etterkom kravet, ble det ifølge Holmeset-Varpe igangsatt en utstøtingskampanje.

– Det er ikke noe hyggelig å stå i noen sånt. Men jeg opplever det som tåkelegging og et forsøk på å få fokus bort fra det det handler om. Noen vil nok få dette til å handle om en personkonflikt, og at det handler om forventinger til ulike stillinger i FRI sitt sekretariat. Fra min side er det ikke det. Vi som nå har gått, gjorde det fordi vi ser at det er det beste for organisasjonen. Vi har forsøkt å få dialog med FRI-lederen, men vi opplever å ikke ha evnet det. Da er det best for organisasjonen at vi trekker oss, sier Holmeset-Varpe til Blikk.

Det betyr at organisasjonens ledelse nå består av Inge Alexander Gjestvang som leder og de gjenværende sentralstyremedlemmene, i tillegg til Skeiv Ungdom-leder Jane-Victorius Gipling Bonsaksen.

Ifølge FRI har landsstyret bedt om tett dialog med interimstyret, og at landsmøtet fremskyndes fra høsten 2024 til våren 2024. Den beslutningen er de avgåtte sentralstyremedlemmene uenige i.

– Vi mener det er behov for et ekstraordinært landsmøte som et av tiltakene for å avhjelpe utfordringene organisasjonen nå står i. Når det er sagt, så har jeg trukket meg, og den avgjørelsen er endelig.

De gjenværende sentralstyremedlemmene ønsker ikke å uttale seg til Blikk.

Bekymring fra tidligere fylkeslagsledere og nestledere

I et brev Blikk har fått tilgang til, rettet til landsstyret i FRI, skriver Brita Brekke og Daniel Bøhn Rayner, begge med erfaring som tidligere fylkeslagsledere og nestledere i FRI, at de er bekymret.

«Som medlemmer i FRI, tidligere fylkeslagsledere og nestledere har vi stor forståelse for situasjonen dere er i. Det er krevende å være det øverste organet i organisasjonen vår når noe slikt som dette skjer. Vi er allikevel veldig bekymret for det vi har fått innsikt i», skriver Brekke og Bøhn Rayner.

De oppfordrer FRI til å arrangere et ekstraordinært landsmøte.

«Det vil gi god anledning for at medlemsdemokratiet vårt kun trenger å fokusere på den største utfordringen vi står oppe i nå – nemlig å sikre at vi har en fullverdig og fungerende ledelse av organisasjonen vår», skriver Brekke og Bøhn Rayner.

«Ved å be om et ekstraordinært landsmøte nå, som kan avholdes før jul, gir dere muligheten til at deres medlemmer og styremedlemmer som har vært aktive deltakere i skoleringer, landsstyremøter, pride planlegging, medlemsmøter og styremøter – som har kjennskap til organisasjonen vår – anledningen til å rydde opp i de organisatoriske utfordringene slik at vi er rustet for det nye året, og kan arrangere et ordinært landsmøte hvor man staker ut organisasjonens ambisjoner som planlagt til høsten. Vi skriver dette fordi vi er bekymret for situasjonen FRI nå står i, og fordi vi har tillit til at dere som våre fylkesledere vil gjøre det dere mener er riktig i tråd med medlemsdemokratiet, som er grunnsteinen i organisasjonen vår», heter det i brevet sendt til landsstyret denne uka.

Informert om samarbeidsproblemene

Landsstyret i FRI skriver i en uttalelse til Blikk at de er grundig informert om samarbeidsproblemene som har oppstått i sentralstyret.

«I FRI har vi etablerte rutiner og retningslinjer for organisasjonens virke, samt et kompetent og handlingsdyktig landsstyre som arbeider aktivt med å håndtere potensielle utfordringer. Landsstyret er enig i at interimstyret kun er en midlertidig løsning og har derfor besluttet å fremskynde landsmøtet med syv måneder for å sikre at prosessen med valg av organisasjonens ledelse blir best mulig. Vi er forpliktet til å arbeide for organisasjonens beste, og vi ser frem til å løse denne situasjonen på en måte som ivaretar organisasjonen som helhet. Landsstyret har tatt en avgjørende beslutning om å fremskynde det ordinære landsmøtet fra høsten 2024 til våren 2024, samtidig som de har forkastet forslaget om et ekstraordinært landsmøte fra fratrådte sentralstyremedlemmer. Dette valget er basert på ønsket om å sikre solide demokratiske prosesser på forhånd. Vi har tillit til de gjenværende sentralstyremedlemmene og leder Inge Alexander Gjestvang», heter det i uttalelsen.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang skriver at han er takknemlig for den betydelige innsatsen de tidligere sentralstyremedlemmene har bidratt med i FRIs arbeid. 

«Deres engasjement har vært av stor verdi for organisasjonen, og jeg er lei meg for at intern uenighet har ført til deres fratreden. Som valgt leder vil jeg alltid handle til det beste for FRI, og følger organisasjonens ønsker for hvem og hvordan vi skal være. Alle saker relatert til intern konflikt i organisasjonen blir forskriftsmessig håndtert av habile aktører. Dette ivaretar demokratiske prinsipper, og gir meg trygghet på at jeg har organisasjonens tillit som leder.»

Powered by Labrador CMS