Hatkrim

Nedgang i hatytringer – men ikke for minoriteter

En ny undersøkelse viser en generell nedgang i hatytringer fra 2018 til 2022, men skeive minoriteter som allerede er utsatt for hets, opplevde at den ofte var koblet til skytingen ved London Pub og apekopper.

23 prosent hadde observert hatytringer knyttet til skytingen ved London pub, mens 12 prosent hadde observert hatytringer knyttet til utbruddet av apekopper.
Publisert

I en nylig publisert rapport, Omfang og konsekvenser av hets og hatytringer i kritiske perioder, har Institutt for samfunnsforskning undersøkt hva slags konsekvenser koronapandemien (2020-2022), skytingen ved London pub og utbruddet av apekopper sommeren 2022, har hatt for ulike gruppers erfaringer med hatytringer.

Studien som bygger på tre spørreundersøkelser gjennomført våren 2018, våren 2022 og høsten 2022, består av et landsrepresentativt utvalg og et tilleggsutvalg av personer blant skeive minoriteter, etniske minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse. Studien viser at personer i tilleggsutvalget er klart mer utsatt for hatytringer enn personer som ikke har noen minoritetstilhørighet.

Minoriteter og unge utsatt

Undersøkelsen viser ifølge Samfunnsforskning.no at færre personer rapporterte å ha blitt utsatt for hatytringer i 2022 enn i 2018. Men personer med flere minoritetstilhørigheter rapporterte i større grad enn andre at de hadde blitt utsatt for hatytringer.

Nedgangen i hatytringer under pandemien, gjaldt i mindre grad for de som vanligvis er mest utsatt for hatytringer; skeive, personer med innvandrerbakgrunn og muslimer. Også unge voksne (18-30 år) er mer utsatt for hatytringer enn eldre.

Skyting og apekopper

Skytingen utenfor London pub i Oslo 25. juni 2022 ble utført av en gjerningsperson med innvandrerbakgrunn og bånd til kjente islamistiske ekstremister. Utbruddet av apekopper sommeren 2022, på sin side, rammet nesten utelukkende homofile menn. Dermed kunne disse hendelsene ha bidratt til å gjøre skeive, personer med innvandrerbakgrunn og muslimer særlig utsatt for hets og hatytringer i etterkant.

Selv om antall erfaringer med hatytringer gikk litt opp igjen høsten 2022, etter nedgangen under koronapandemien, tyder ikke undersøkelsen på at økningen skyldtes hendelsene sommeren 2022.

Men skeive som allerede var utsatt for hatytringer, opplevde høsten 2022 at ytringene ofte var koblet til hendelsene sommeren 2022. En tidel av dem som hadde vært utsatt for hatytringer sommeren 2022, oppga at ytringene var knyttet til skytingen utenfor London pub. Like mange rapporterte om hatytringer rettet mot utbruddet av apekopper.

Observerte hatytringer

Tilsvarende oppga rundt en fjerdedel av respondentene som hadde observert hatytringer, at ytringene var knyttet til skyteepisoden ved London pub, mens i overkant av en tiendels svarte at ytringene var knyttet til utbruddet av apekopper.

Fire av ti respondenter som hadde observert hatytringer i denne perioden, svarte at ytringene var rettet mot lhbt+personer.

Tausere enn før

Flere av respondentene svarte også at de oftere holdt meningene sine for seg selv og at de hadde blitt mer forsiktige med å si meningene sine offentlig.

«Forskjellene vi finner mellom ulike grupper bekrefter det flere andre studier har vist. Forskningen finner gjennomgående at minoritetsgrupper er mer utsatt for hets og hatytringer enn majoritetsbefolkningen. En sannsynlig forklaring på hvorfor unge er mer utsatt enn eldre er at de er mer aktive på nett og at de oftere befinner seg i sosiale situasjoner der de er utsatt», sier forfatterne av rapporten, Audun Tran Fladmoe og Marjan Nadim, til Samfunnsforskning.no.

Powered by Labrador CMS