Meninger

«Ingen er fri før alle er fri»

«Når vi sier at ingen er fri før alle er fri, må det gjelde for alle verdens mennesker. Det er egentlig et radikalt budskap. Ordenes alvor blir særlig merkbare nå når det pågår et folkemord i Tromsøs vennskapsby, Gaza», skriver skriver Anne-Marith Rasmussen, leder i Rødt Troms og medlem i Skeivt utvalg i Rødt.

Fra demonstrasjonen Skeiv solidaritet med Palestina arrangert av Salam i Oslo 13. november i år.
Publisert

Dette er en kronikk. Teksten står for skribentenes regning.

Det er ikke bare skeive som trenger Pride.

Samfunnets normer og forventninger til kjønn og seksualitet påvirker oss alle. Rødt jobber for et samfunn hvor alle mennesker er fri til å leve ut sin seksualitet og til å selv å få uttrykke og gjøre kjønn på den måten de ønsker. Mulighetene for å leve et godt og fritt liv avhenger blant annet av mulighetene for å kunne ta utdanning, forsørge seg selv, ha god helse og bli anerkjent for den man er i alle sammenhenger. Statistikkene viser dessverre at skeive som gruppe fremdeles har dårligere levekår enn resten av befolkningen.

For Rødt er derfor det å stille politiske krav som hever levekårene for denne gruppa en del av kampen mot Forskjells-Norge.

Vi har kommet langt med tanke på rettigheter, men mye gjenstår, ikke minst når det kommer til holdninger. Pride er ikke bare en fest, det er også en protest.

Ingen mennesker skal risikere diskriminering, trakassering eller vold for å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Til tross for framgangen i kampen for rettigheter, er det fremdeles fordommer mot personer som ikke følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sitt kjønn eller sin seksualitet, i frykt for å bli utstøtt. Dette er et stort helseproblem. Skole og arbeidsliv er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet og kjønnsuttrykk. 

Rødt jobber blant annet for

  • Å oppheve Rikshospitalets monopol på behandling av kjønnsinkongruens og jobbe for et desentralisert og verdig behandlingstilbud for transpersoner. Det er flott at Tromsø nå har fått et regionalt senter for kjønnsinkongruens, men vi vil jobbe for at slike sentre får større autonomi og flere muligheter til behandling.
  • Å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ.
  • Å forby seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konverteringsterapi.
  • At barn som har flere enn to foreldre skal sikres juridiske rettigheter til alle foreldre.
  • At UDI og UNE må øke sin kompetanse på seksualitet og kjønnsidentitet. På denne måten vil skeive asylsøkere anerkjennes og få beskyttelse på bakgrunn av seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet. Mottaksansatte må også skoleres og få økt kompetanse på dette feltet. Bare slik vil det bli tryggere for skeive på mottak.
  • At klasserommet skal være et trygt sted for alle. Læreplaner må gi økt kunnskap om kjønn og kjønnsroller. Slik kan skoleansatte bidra til større åpenhet gjennom aktivt holdningsskapende arbeid. Skoler som diskriminerer LHBTI+ ved ansettelser skal fratas statsstøtte

Pride handler også om internasjonal solidaritet.

Når vi sier at ingen er fri før alle er fri, må det gjelde for alle verdens mennesker. Det er egentlig et radikalt budskap. Ordenes alvor blir særlig merkbare nå når det pågår et folkemord i Tromsøs vennskapsby, Gaza.

Israel forsøker å legitimere sin politikk på flere måter, og rosavasking eller pinkwashing er en strategi de har brukt mye.

Rosavasking innebærer å smykke seg med meninger og handlinger som uttrykker støtte til skeiv kamp, og som aktivt brukes for å avlede oppmerksomheten fra de grove bruddene på menneskerettighetene og internasjonal lov Israel begår.

Som skeive kan vi ikke akseptere at det å støtte oss blir brukt til å legitimere drap på, og brutal behandling av palestinere. Vi vil ikke være med å normalisere Israels politikk ovenfor palestinere! I vår skeive frigjøringskamp vil vi vise støtte og være solidariske med alle undertrykte grupper. Så kjære tromsøværinger, happy pride og leve Gaza! Ingen er fri før alle er fri.

Denne kronikken ble først publisert av iTromsø.

 

 

 

Powered by Labrador CMS