BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Ane Hansdatter Kismul.

– Likestilling og likeverd er en viktig forutsetning for at alle skal ha et verdig liv

Ane Hansdatter Kismul, sekretariatsleder for SPs stortingsgruppe, svarer på vegne av Senterpartiet.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme på ditt parti?

– Senterpartiet mener likestilling og likeverd er en viktig forutsetning for at alle skal ha et verdig liv, uavhengig av funksjonsnivå, kjønn, kjønnsidentitet, livssyn, seksuell orientering, kulturell og språklig bakgrunn. Ingen personer eller grupper skal behøve å tåle hets, trakassering, usynliggjøring eller diskriminering. Det skal alltid være fokus på selvbestemmelse, medvirkning, likeverd og holdningsskapende arbeid, og det skal slås hardt ned på alle typer krenkende adferd og rasisme.

– I vårt program for kommende periode løfter vi fram disse prioriteringene som særlig viktige. LHBT+-befolkningen har vunnet viktige rettighetskamper de siste tiårene. Likevel opplever mange fortsatt at de blir diskriminert og usynliggjort i dagligliv og samfunn. LHBT+-personer er utsatt for hatkriminalitet og vold og rapporterer også om diskriminering i møte med offentlige tjenester. Det er et samfunnsansvar å bidra til å skape et mer tolerant og inkluderende samfunn.

– Senterpartiet vil støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for LHBT+-personer i alle lokalsamfunn og styrke arbeidet mot hatkriminalitet. Vi vil tilrettelegge for at LHBT+-personer kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med offentlige tjenester i forbindelse med sykdom og institusjonsopphold, samt innen oppvekst og utdanning. Dette kan innebære samarbeid med LHBT+-organisasjoner som FRI om å øke kompetansen til helse- og omsorgspersonell og personell i oppvekst- og utdanningssektoren. Vi vil tilpasse verktøy for konflikthåndtering, dialog og trygghetsprogram for oppfølging av ofre for hatkriminalitet. Vi vil styrke innsatsen for å motvirke dårlig psykisk helse i LHBT+-befolkningen. Vi vil støtte arbeidet for flere møteplasser for LHBT+-personer som også tilhører andre minoriteter, ettersom dette representerer en ekstra utfordring. Vi vil endre retningslinjene for blodgivning slik at kriteriene baseres på risikoatferd og ikke legning. Og vi vil styrke arbeidet i Rosa kompetanse.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er de fornøyde med dagens lovforslag?

– Regjeringens forslag er et skritt på veien, men det virker som om regjeringens løsning er for defensiv. Vi må se nærmere på detaljene i dette når høringsrunden er over, men mener bestemt at konverteringsterapi er en uting og at kampen mot slik «behandling» er et viktig folkehelsespørsmål. Det er helt åpenbart at det er mulig å gå lenger, og at innsatsen på trappes opp – utover det regjeringen har foreslått.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Desentralisering av tilbudet er et vurderingstema. Men den store kontroversen blant spesialistene og pasientgruppene, handler jo akkurat nå om hvordan folk best kan og bør hjelpes i den situasjonen de er i. De uenighetene som nå er, er det vanskelig å «organisere seg bort fra». Vi håper det kan være mulig å komme fram til en mer omforent faglig konsensus om tilbudet i tiden som kommer – og mener regjeringen bør bidra til dette.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

Ja.

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– Vi støtter i utgangspunktet det regelverket som gjelder i dag.

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Vi synes Rosa kompetanse er et utmerket eksempel på hvordan dette kan gjøres (jf. svar på spørsmål 1 om helhetlig politikk). Og det er viktig at man legger til rette for at skoleledelse og pedagoger får sterkere kompetanse på dette feltet. Gode lærerbøker med inkluderende innhold og perspektiver er også et viktig felt vi må jobbe med framover.

– Og så har vi det viktige arbeidet som knytter seg til holdninger – måter vi forholder oss til hverandre på i hverdagen. Her må alle være med å ta et ansvar for at ingen har vonde opplevelser i oppveksten.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– Vi har blinket ut satsing på psykisk helse og rus som ett av våre viktigste prioriteringer i helsepolitikken. Problemet er komplekst, og det krever et bredt sett av tiltak hvis vi skal komme noen vei. Men vi har et særlig fokus på førstelinjetjenestene i kommunene og på skolene – som må styrkes kraftig.

– I satsingen på barn- og unges psykiske helse er har LHBT+-perspektivet en naturlig plass, siden mange opplever stor «turbulens i livet» på grunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

– Rusproblematikk er like viktig – her også tilbudet vært alt for dårlig gjennom mange år. Vi vet at skeive er overrepresentert i statistikkene på dette feltet, så særlige tiltak rettet mot skeive er helt på sin plass.

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Vi har støttet regjeringen når det gjelder signalet om at skeive asylsøkere skal prioriteres i årene som kommer innenfor de rammer som norsk asylpolitikk setter. Vi har ikke behandlet spørsmålet om «bevisgrunnlaget» i detalj, men har ingen problemer med å forstå at dette innebærer særlige utfordringer for asylsøkere fra land som betrakter likekjønnet samliv som strengt forbudt/ikke-eksisterende. Her er vi villig til å gå i dialog med interesseorganisasjonene for å se om vi kan innrette regelverket på en bedre måte.

Powered by Labrador CMS