BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Anette Trettebergstuen.

– Arbeiderpartiets historie og homokampens historie går som hånd i hanske

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant for Ap og første nestleder i Familie- og kulturkomitéen, svarer på vegne av Arbeiderpartiet.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme på ditt parti?

– Arbeiderpartiets historie og homokampens historie går som hånd i hanske. Arbeiderpartiet tok kampen for partnerskapsloven, felles ekteskapslov og innlemmet kjønnsidentitet i straffeloven. Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBT+-personers levekår i Norge sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer.

– Arbeiderpartiet går nå til valg på en ambisiøs politikk for å sikre like muligheter for alle. Vi skal ha en mer inkluderende seksualitetsundervisning, styrke rosa kompetanse og tilskuddet til Bufdir sin mangfoldspott, forby homoterapi for alle og gjennomføre en utredning av tredje juridisk kjønnskategori. Alle skal få muligheten til å leve livet slik de vil.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er dere fornøyde med dagens lovforslag?

– Arbeiderpartiet foreslo tidlig et forbud mot konverteringsterapi. Vi mener og har alltid ment at det er helt uaktuelt at den praksisen der unge skeive utnyttes og får beskjed om at legningen deres er noe å skamme seg over. Regjeringen stemte først ned vårt forslag om forbud og så la de selv frem et altfor dårlig forslag som ikke inneholder et totalforbud.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Ja, arbeiderpartiet støtter et desentralisert og helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

– Ja, Arbeiderpartiet mener det er viktig å bekjempe hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter. Vi fikk gjennomslag for at straffeloven må inkludere kjønnsidentitet og uttrykk,

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– Vi er opptatt av å ha en familiepolitikk som tar innover seg at familiemønstrene er endret, og at barn lever i ulike familiekonstellasjoner i mye større grad enn før. Vi er opptatt av at barn sikres rettigheter, og at barns beste må alltid være førende for politikken. Arbeiderpartiet ønsker: «Av hensyn til barnets beste å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre». Samt «Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette».

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Arbeiderpartiet ønsker en moderne seksualitetsundervisning fra tidlig alder der man får informasjon om legning og kjønnsidentitet. Vi ønsker også en norm for helsesykepleiere så man har noen å snakke med om det er nødvendig. I tillegg mener vi at Rosa Kompetanse og blikk har en viktig rolle for å skape bevissthet og kunnskap om folk som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– Alt henger sammen med alt. Mange av svarene over vil være viktig for å bedre skeive sin psykiske helse. Tidlig innsats er nøkkelen. Vi må inn allerede i barnehagen og snakke om seksualitet, grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold. Slik kan vi skape gode holdninger, istedenfor å bryte ned fordommer. Ansatte som møter skeive må gis kompetanse til å møte lhbt+ personer på en god måte.

– I tillegg til dette og en helsesykepleiernorm går nå Arbeiderpartiet til valg på et enormt løft for folks psykiske helse. Vi ønsker gratis offentlig psykisk helsehjelp til alle under 25 år, at man ikke skal måtte ha en diganose for å få kvalifisert hjelp, bygge ned tabuer og fordommer som begrenser folk sine liv og sikre transpersoner et bedre behandlingstilbud. Vi må også styrke de ansatte i skolen, eldreomsorgen og barnehagen sin kunnskap om legning- og kjønnsmangfold.

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Det er viktig at alle som oppholder seg på asylmottak opplever å bli møtt med respekt og verdighet. Det skal til enhver tid legges til rette for at LHBTI-personer som sitter på mottak får den hjelp og assistanse de har krav på for å unngå diskriminering og kunne gjennomføre asylprosessen på en forsvarlig måte. Arbeiderpartier vil gjennomgå vilkårene for LHBTI-personer som søker asyl i Norge, med sikte på å oppfylle forpliktelser om beskyttelse og opphold, beskyttelse i mottak, og mulighet for fortsatt medisinsk behandling for transpersoner som ved ankomst er i et behandlingsløp, under opphold i norske asylmottak. Vi ønsker også å støtte Skeiv Verdens møteplasser for lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn for å styrke unge til å ta egne valg.

– På landsmøtet i april i år vedtok vi i tillegg følgende: Reglene for familiegjenforening må endres og praktiseres slik at diskriminerende lovgivning i flyktningens hjemland ikke blir hinder for familiegjenforening når en er gitt oppholdstillatelse i Norge. Unntak fra dokumentasjonskravet for flyktninger som kommer fra land der likekjønnet samliv ikke kan praktiseres, bør fastsettes i utlendingsforskriften.

Powered by Labrador CMS