Meninger

«Bekymring for organisasjonsdemokratiet»

«Vi er tidligere nestledere og fylkeslagsledere i FRI, og vi ser med bekymring på det som skjer i FRI nå», skriver Brita Brekke og Daniel Bøhn Rayner.

Brita Brekke og Daniel Bøhn Rayner.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk. Teksten står for skribentenes regning.

Vi er delvis utenforstående fordi vi ikke har noen verv i organisasjonen, men kjenner organisasjonen godt, blant annet fordi vi var nestledere under sittende leder i forrige periode. Vi har dermed noe innsikt som vi ønsker å dele med medlemmene av FRI - både de som sitter med tillitsverv i dag og de som potensielt kan stille som delegater til kommende landsmøter i organisasjonen. Vi har også en del spørsmål, som vi ønsker svar på. 

I saken Blikk publiserte tirsdag kom det frem at vi har sendt en epost til Landsstyret i FRI, med en oppfordring om å kalle inn til et ekstraordinært Landsmøte i organisasjonen. Vi mener det er helt prekært, fordi vi har vedtekter som sier at vi skal ha et sentralstyre, med ansvaret for daglig drift av organisasjonen. Dette skal blant annet bestå av to nestledere, som er stedfortredere for leder. Vi mener dagens situasjon strider med det landsmøtet valgte, og strider med organisasjonens vedtekter. Vi registrerer i Blikk at Landsstyret (LS) ikke er enige med oss, noe som er selvfølgelig landsstyrets privilegium. 

En del av det som nå kommer frem i denne saken er ikke overraskende for oss. I perioden vi var nestledere opplevde vi samarbeidet i styrende organer som utfordrende fordi vi som nestledere og styremedlemmer ofte ikke fikk en reell mulighet til å delta i avgjørelser eller i strategiske valg.

Ved flere anledninger tok vi for eksempel opp den politiske strategien til FRI og hvordan vi kunne styrke vår synlighet. Vi opplevde ikke at leder var interessert i det, og han foretok ofte prioriteringer vi mente var lite hensiktsmessige, uten at andre fikk være med og vurdere prioriteringene.

Det gjorde at politisk arbeid enten i praksis ble utført av administrasjonen uten at landsstyret og sentralstyret deltok i vurderinger av strategi eller ressursbruk, eller at vi ble involvert så sent i prosesser at det ikke var tid til å komme med reelle innspill. Konsekvensen var at det opplevdes som et sololøp fra leders side, der hans prioriteringer var styrende for organisasjonen, og demokratiske vedtak og prosesser ble tilsidesatt. Vi opplevde også at vi måtte ta flere omkamper om vedtak gjort i sentralstyret og landsstyret, som leder ikke fulgte opp. 

Vi ville nok gått ut med våre bekymringer da Inge Alexander Gjestvang ble innstilt som leder for en ny periode, om det ikke var for at det var en god helhetlig innstilling til sentralstyre, med blant annet dyktige og ryddige nestledere som vi tenkte ville utfylle leder med egenskaper vi mente var viktige for organisasjonen. En innstilling som også hadde bred støtte blant fylkeslagene.

Vi sier ikke dette for å komme med noe karakterdrap på Inge Alexander Gjestvang, eller fordi vi har noen agenda om å få inn en annen leder. Ingen av oss har noen personlig interesse i dette, og vi har helt sikkert også trådt feil flere ganger. Vi sier det fordi det er en utfordring for organisasjonen at organisasjonsdemokratiet ikke blir respektert, og fordi det virker som de som tar avgjørelser i organisasjonen nå tror dette handler om én personkonflikt. 

Det omtalte varselet mot en person i ledelsen er nok noe av grunnen til denne oppfattelsen. Og dette varselet må vi adressere, for det virker å være noe av det mest hårreisende i denne situasjonen. Vi har ikke innsyn i alle deler av saken, men vi har fått et bilde fra det som er kommunisert til medlemmer og til Blikk de siste dagene, og det vi har fått innsikt i gjennom samtaler med personer som sitter i LS og noen av de som har trukket seg fra sentralstyret. Dette er hva vi vet:

Det er altså fremmet et varsel på en i ledelsen for snart to måneder siden, men den omvarslede har ikke fått innsyn i eller imøtegåelse til varselet, noe som er brudd med de retningslinjene vi kjenner til i organisasjonen. Varselet er ikke realitetsbehandlet av LS, og de skal derfor heller ikke ha fått innsyn i det, men varselet nevnes allikevel i alle uttalelser de kommer med. Det gir inntrykk av at noen i LS, eller alle, vet hva varselet handler om i stor nok grad til å vurdere at det er relevant for situasjonen organisasjonen nå står i, og det faktum at fem sentralstyremedlemmer har trukket seg.

Gjestvang (på vegne av Landsstyret?) har valgt å informere alle medlemmer i organisasjonen i en e-post om at det foreligger et varsel, på et tidspunkt der den omvarslede selv fortsatt ikke vet hva det handler om. Det bidrar selvfølgelig til ytterligere spørsmål og ryktespredning, og er en svært ubehagelig situasjon for den omvarslede, som ikke har fått noen rett til imøtegåelse. Dette er fullstendig uakseptabel behandling av en tidligere tillitsvalgt i organisasjonen. Vi vet også at det er satt ned et varslingsutvalg, bestående av tre medlemmer av LS (altså fylkeslagsledere), samt representanter for to nære og samlokaliserte samarbeidsorganisasjoner til FRI. Her mener vi at det burde vært innhentet eksterne personer, uten tilknytning til organisasjonen, med kompetanse til eller erfaring med å behandle varsel. Fortsatt har ikke omvarslede fått innsyn, til tross for nedsettelse av dette utvalget.

Som medlemmer forventer vi mer åpenhet i det videre arbeidet. En del av det vil være å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte så raskt som mulig, for at medlemmene skal kunne være med og bestemme hvem som skal lede organisasjonen. FRIs varslingsrutiner må selvfølgelig gjøres tilgjengelige i sin helhet. Det vil være relevant å få innsikt i hvem som har fått uttale seg til LS i behandlingen av denne saken, og hvorfor det tok ni dager fra LS tok en beslutning til den var kommunisert til medlemmene. Det er også viktig å få avdekket hvor det har sviktet når ingen organer i organisasjonen har sørget for den omvarsledes rett til imøtegåelse.

Vi vil gjerne også forstå hva som er grunnen til at man har valgt å kalle det gjensittende styret et interimstyre. Dette fremstår for oss som lek med ord for å gi det en legitimitet det ikke har. Det sittende sentralstyret er et styre som består av leder, to styremedlem og to varamedlemmer som har rykket opp, samt leder i Skeiv ungdom som har rett til å møte med fulle rettigheter. Selv om LS virker å ha tillit til det nåværende styret, er det ikke gitt at medlemmene har det. 

Vi ønsker alt godt for FRI. Nå virker ikke organisasjonen å være på rett kjøl.

Powered by Labrador CMS