Forskning

Søker skeive til å svare om hat

Ny spørreundersøkelse fra forskere ved UiO skal kartlegge skeives erfaringer med hatefulle ytringer og hatkriminalitet.

Forskningsprosjektet HateCycle ved Universitetet i Oslo (UiO) skal de neste tre månedene gjennomføre en spørreundersøkelse om skeives erfaringer med hatefulle ytringer og hatkriminalitet.

En liknende studie, ved C-rex, Senter for ekstremismeforskning, også det Uio, gjør intervjuer med skeive, som en av mange minoriteter.

– Vi skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant skeive for å kartlegge deres erfaringer med hatefulle ytringer og hatkriminalitet, samt reaksjoner på og konsekvenser av slike erfaringer, sier forsker Birgitte P. Haanshuus ved HateCycle til Blikk. 

I studien vil de også kartlegge skeives tillit til politiet, andre negative erfaringer knyttet til å være skeiv, samt konsekvenser av terrorangrepet 25. juni 2022 for det skeive miljøet.

– Formålet med spørreundersøkelsen er å få ny og bedre kunnskap om skeives erfaringer med ulike former for hat.

– Denne kunnskapen kan deretter brukes til å styrke politiets og samfunnets innsats mot hatkriminalitet.

Forebygging og tiltak

Haanshuus forklarer at det overordnede målet med HateCycleE-prosjektet er å styrke «vår forståelse av hva som kjennetegner i Norge i dag».

– Det handler om samfunnets reaksjoner på hatkriminalitet og konsekvenser av dette. Denne innsikten kan brukes målrettet for å styrke forebygging av og tiltak mot hatkriminalitet, blant annet gjennom et samarbeid med Politiets nasjonale kompetansemiljø

Studien skiller ikke mellom ulike grupper av skeive. Forskerne vil ha svar fra alle som identifiserer seg som skeiv i en eller annen form, og er over 16 år.

– Det er viktig med et stort antall respondenter, altså svar, for å få solid kunnskap både om skeives erfaringer generelt og om det eventuelt finnes ulike erfaringer i ulike deler av den skeive befolkningen.

Øremerkede midler

Frem til nå har det ifølge Haanshuus vært lite forskning på hatkriminalitet i Norge generelt.

– Det at vi nå gjennomfører ulike studier om dette temaet, er mulig fordi det har blitt øremerket penger til forskning på hatkriminalitet spesielt.

Spørreundersøkelsen er en del av forskningsprosjektet HATECYCLE, som ledes fra Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo og er finansiert av Norges forskningsråd.

Lenke til spørreundersøkelsen: https://nettskjema.no/a/hatmotskeive

Powered by Labrador CMS