Skole

«Lite fokus på det å være skeiv blant barn og unge»

Sykepleiestudenter i Bodø etterspør et viktig tilbud.

Publisert

I for­bin­del­se med en eks­amens­opp­ga­ve så sy­ke­plei­e­stu­den­te­ne mu­lig­he­ten til å ta fatt i et pro­blem som de me­ner Bodø kom­mu­ne har.

«Vi opp­le­ver at det er lite fo­kus på det å være skeiv blant barn og unge i kom­mu­nen, og me­ner at det bør gjø­res noe med», sier sy­ke­plei­e­stu­den­te­ne Sa­rah Wilumsen, Lena Guttormsen, Ton­je Prest­øy, Sond­re Waln­um og The­re­se Skar­stad til Avisa Nordland.

De øns­ker å im­ple­men­te­re pride gjen­nom en kam­pan­je i Bodø kom­mu­ne. Det­te me­ner de vil fo­ku­se­re på sek­su­ell leg­ning, hel­se og frem­me men­tal sunn­het blant barn og unge.

Lena Guttormsen for­tel­ler til Avisa Nord­land at de har vært i kon­takt med uli­ke in­stan­ser i kom­mu­nen an­gå­en­de lav­ter­skeltil­bud til skei­ve, da sær­lig med mål­grup­pen barn og unge i fo­kus.

«Det er lite til­bud til de som er usik­re og som har be­hov for å pra­te med noen. Man må ha hen­vis­ning fra fast­le­ge el­ler psy­ko­log. Bodø kom­mu­ne tren­ger fle­re fo­re­byg­gen­de til­bud», sier Sa­rah Wilumsen.

Et kon­kret til­tak stu­den­te­ne øns­ker å iverk­set­te for å bed­re til­bu­det til barn og unge, er å im­ple­men­te­re kam­pan­je i kom­mu­nen. Et eks­em­pel på det­te er å ar­ran­ge­re pride i sko­len.

«Vi øns­ker at det set­tes av mer tid til te­ma­et i sko­len, gjø­re noe fel­les sam­men, slik at det blir let­te­re for de som er skei­ve å føle til­hø­rig­het og mindre usikkerhet», sier Ton­je Prest­øy.

Powered by Labrador CMS