PST

Mehl har fått oppfølgingsplaner

– Den gjennomgås grundig i departementet, for å sikre at tiltakene er tilstrekkelige til å følge opp de anbefalingene evalueringsutvalget har pekt på, sa justisministeren da hun fikk overlevert PST og PODs oppfølgingsplan til 25. juni-evalueringsutvalg.

"Både politidirektøren og sjefen for PST har forsikret meg om at de er godt i gang med oppfølgingen. Vi skal lære, og vi skal handle på bakgrunn av det vi har lært", sier justisminister Emilie Enger Mehl.
Publisert

Siste dagen før Pride Paraden, fredag 30. juni, fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), oversendt oppfølgingsplaner fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD), som beskriver hvordan de skal følge opp anbefalingene fra evalueringsutvalget 25. juni 2022, melder justisdepartementet på deres nettsted.

Ifølge departementet er oppfølgingsplanene omfattende og detaljerte. De inkluderer tiltak som organisasjonsendringer, anskaffelser, juridiske vurderinger og revisjon av rundskriv og prosedyrer.

Unntatt offentligheten

Bortsett fra noen punkter, er PSTs oppfølgingsplan unntatt offentligheten og gradert etter sikkerhetsloven. Ifølge det som er offentlig tilgjengelig, har PSTs kontraterroravdeling iverksatt organisasjonsendringer for å bedre samhandling og informasjonsdeling.

Videre har etaten anskaffet nytt utstyr for digital sporing og vil sørge for kompetanseheving på det feltet. I tillegg vil PST bedre samhandlingen til trusselutsatte grupper, og produsere flere ugraderte versjoner av trusselbildet for utsatte grupper. Innad i etaten vil PST bedre samarbeidet både mellom PST og E-tjenesten, og mellom politiet og PST.

PODs rapport er offentlig tilgjengelig. Blant tiltakene som direktoratet skal iverksette, er etablering av mangfoldskoordinatorer med fagnettverk i politidistriktene.

Ny rapport i august

Kompetansen i politiet skal styrkes ved at forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme nå blir et emne på Politihøgskolen med planlagt oppstart i 2024.

Politiet og PST har også påbegynt arbeidet med både å bedre kommunikasjonsansvaret under ekstraordinære hendelser, og å styrke koordinering med andre etater, som helseetaten.

Oppfølgingsplanene fra PST og POD er nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementets, som skal bli holdt løpende orientert om oppfølgingsarbeidet. Første rapportering skal oversendes departementet innen 15. august i år.

 

 

 

Powered by Labrador CMS