BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Benedikte Pryneid Hansen.

– Skeive skal få like gode levekår som alle andre

Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt, svarer på vegne av partiet Rødt.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme på ditt parti?

– For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste. Alle levekårsundersøkelser viser at skeive, og da bifile og transpersoner spesielt, trenger et sterkt fellesskap. Rødt har en offensiv politikk for at skeive skal få like gode levekår som alle andre, og samtidig en politikk som skal gjøre at alle får bedre levekår enn i dag gjennom gode fellesskapsløsninger.

– En stemme til Rødt bidrar til flere ting på en gang: Rødt over sperregrensa betyr en historisk sterk venstreside, det betyr et nytt flertall - og en kraft til venstre for en ny regjering som kan være med å dra politikken i riktig retning. For å få ned forskjellene og kutte utslippene.

– Fordi fellesskap fungerer - også for skeive.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er dere fornøyde med dagens lovforslag?

– Rødt har programfestet å forby konverteringsterapi, og at vi vil jobbe for å gjøre dette forbudet internasjonalt. Vi er ikke fornøyde med det lovforslaget regjeringa har lagt på bordet, her må det hardere lut til. Dette er en praksis som knekker folk.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Ja, dette blir den viktigste skeive saken for partiet i neste stortingsperiode. Kampen om å få på plass et verdig og desentralisert helsetilbud for kjønnsinkongruente er på overtid.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

– Vi har programfestet at lovverk mot hatytringer og hatkriminalitet må håndheves, noe det ikke gjør i stor nok grad i dag, så dette forplikter. I tillegg mener vi at politiet må instrueres til å stoppe rasisme og hatpropaganda som spres, fra sentrale byrom og møtesteder. Vi øremerker midler til Rosa kompetanse Justis i vårt alternative statsbudsjett, i tillegg til generell økning i LHBT-potten, til andre deler av Rosa kompetanse og prioriterer å få på plass kunnskapsøkning allerede fra barnehage.

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– Vi ser ingen grunner til at «pater est»-loven ikke skal være kjønnsnøytral. Rødt har også programfestet at barn som har flere enn to foreldre skal sikres juridiske rettigheter til alle sine foreldre.

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Skolen skal være en arena der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet, trygt kan være seg selv og bli inkludert. For å få til dette må skoleansatte kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene. Vi vil at elever og barnehagebarn gis innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer.

– Rødt vil at skoleansatte skal være med og bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg, at LHBTI+ skal være en obligatorisk del av undervisningen helt fra 1. klasse. Klasserommet skal være et trygt sted å være for alle elever. Dette må sikres gjennom læreplanene.

– Vi vil stoppe all statsstøtte til skoler som diskriminerer LHBTI+-personer ved ansettelse.

– Vi vil jobbe for å få på plass lokale handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold samt rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk som bl.a. kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.

– Vi har programfestet og foreslår også vi vårt alternative statsbudsjett for 2021 å styrke Rosa kompetanses arbeid med skolering av ansatte og studenter bl.a. i barnevernet, skolen og barnehagene, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– Det aller viktigste arbeidet gjør vi i vår kamp mot forskjells-Norge. For å sikre god psykisk helse hos sårbare grupper må vi ha et solid sikkerhetsnett i velferdsstaten. Det betyr at de aller rikeste må bidra mer til fellesskapet så vi kan få en solid kommuneøkonomi, helsesykepleiere på skoler, og sikre tilgang til psykolog uten eviglange ventelister. Å styrke fellesskapet er spesielt bra for skeive når man ser på resultatene i levekårsundersøkelser for LHBT-befolkningen. Transpersoner og bifile spesielt, men også skeive generelt, har dårligere økonomi og levekår enn majoriteten.

– For å forebygge psykisk uhelse må Rosa kompetanse inn i utdanningsløpet til helsesykepleiere og psykisk helsevern. Å møte sykepleiere, lærere og andre omsorgspersoner som har kunnskap om skeive bidrar forebyggende. Videre må helsetilbudet for transpersoner forbedres, vi vet at kjønnsinkongruente blir syke av å ikke få behandling.

– Rødt har også et omfattende program for styrking av det psykiske helsevernet i Norge.

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Ja, Rødt vil jobbe for å sikre mennesker som flykter på bakgrunn av kjønn, seksuell legning og kjønnsuttrykk mulighet til å søke asyl i Norge. Norge skal overholde sine menneskerettslige forpliktelser, som fastslår retten til å søke asyl, forsvare flyktningkonvensjonen og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger.

– Rødt mener Norge fører en altfor streng asylpolitikk og vi har vedtatt en rekke tiltak for oppmykning av dagens praksis. Bl.a. vil vi høyne kompetansen om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og sette krav om slik kompetanse ved alle statlige asylmottak

– Kravet om bevis på ekteskap er et urimelig krav for familiegjenforening for skeive flyktninger, her må Norge innføre unntak som tar hensyn til lovverk i hjemlandet.

Powered by Labrador CMS